מכירת נכסים בכינוס

נכסים בכינוס המוצעים למכירה על ידי המשרד.

בבית המשפט המחוזי

בנצרת

פר"ק 28092-07-19

בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

 

בעניין:                ח'לף-עבודות חשמל בע"מ, ח.פ. 515825289                 (להלן: "החברה")

ובעניין:              ח'אלד ח'לף, ת"ז 028179794                          (להלן: "החייב/בעל המניות")   

ע"י ב"כ עוה"ד חובב ביטון ו/או זכריא קאסם ואח'

ממשרד חובב ביטון – עורכי דין

מרח' קהילת ציון 5, עפולה

טל': 04-6491010, פקס: 04-6491011

office@bitonlaw.co.il

           

הודעה על הגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות נושים

לצורך דיון והצבעה על הצעת הסדר הנושים של החברה והחייב

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט ערפאת טאהא) מיום 18.07.19, ניתנת בזאת הודעה לנושי החברה והחייב על הגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות נושים, לצורך דיון והצבעה על הצעת הסדר הנושים של החברה בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות והחייב מכוח חובותיו העסקיים.

בהתאם להחלטת כבוד ביהמ"ש בתיק 28092-07-19 מיום 18.07.19 הריני להודיע כי על כל נושה הטוען לחוב של החברה או החייב כלפיו שעילתו לפני יום הגשת הבקשה לכינוס אסיפות מיום 11.07.19, עליו להגיש את תביעת חובו למשרדו של עו"ד אביב רונן שכתובתו ברח' הנמל 2, חיפה וזאת עד ליום 04.08.19, ניתן להגיש את תביעת החוב באמצעות דוא"ל office@rl-adv.com או בפקס 04-8600854 או בהגשה פיזית לכתובת משרדו של עו"ד אביב רונן. נושה שלא יגיש תביעת חוב בפרק הזמן שנקבע יראו אותו כמוותר על זכויותיו כנגד החברה והחייב.

אסיפות הנושים תתקיימנה ביום 06.08.2019, במשרדי עו"ד חובב ביטון, עפולה – ברח' קהילת ציון 5, עפולה:

  • אסיפת נושים במעמד דין קדימה של החברה והחייב תתקיים בשעה 14:00.
  • אסיפת הנושים המובטחים של החברה והחייב תתקיים בשעה 15:00.
  • אסיפת הנושים הרגילים בעלי ערבויות אישיות של בעל המניות או חובותיו העסקיים של החייב תתקיים בשעה 15:30.
  • אסיפת הנושים הרגילים של החברה תתקיים בשעה 16:30.

נושה אשר הגיש תביעת חוב עד ליום 04.08.19 בשעה 24:00 ומעוניין להשתתף באסיפת הנושים, מוזמן להגיע לאסיפות הנושים ולהביע את עמדתו באשר להסדר הנושים שיוצע במסגרת האסיפות.

דיון בבית המשפט לאישור הצעת הסדר הנושים, אגב אסיפות הנושים, עתיד להתקיים בתאריך 15.08.19 שעה 10:00 בפני כב' השופט עאטף עיילבוני (ביהמ"ש המחוזי נצרת).

העתקים מהבקשה לכינוס אסיפות נושים, מהצעת ההסדר המובאת להצבעה, מהחלטת בית המשפט מיום 18.07.19 בדבר כינוס אסיפות נושים והגשת תביעות החוב, טופס הסכמה/התנגדות להסדר וטופס ייפוי כוח לצורך ייצוג באסיפה, ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב למשרדי ב"כ החברה (טל': 04-6491010; פקס': 04-6491011).

    ____________________

זכריא קאסם, עו"ד

ב"כ החברה והחייב

 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב אורנים 3 בעפולה

הידועה כגוש 16741 חלקה 35 תת חלקה 15

מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה ומחסן בשטח רשום של 65.89 מ"ר בקומה השניה בכניסה ב' בבניין המצוי ברחוב אורנים 3 בעפולה הידועה גם כגוש 16741 חלקה 35 תת חלקה 15 (להלן "הדירה").

הדירה נמכרת במצבה כפי שהיא (AS IS) ובאחריותו הבלעדית של המציע לבדוק בעצמו כל דבר ועניין הנוגע לדירה ולהצעתו את טיב הדירה, מצבה הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחה, ייעודה, מיקומה, מצב הזכויות בה, אפשרויות ניצולה, ההיתרים החלים לגביה, חיובי המס החלים וכל פרט והיבט אחר הנוגע לרכישה ולדירה.

הח"מ לא יהיה אחראי, בכל דרך שהיא, כלפי מי שיקנה את הדירה ו/או כלפי כל אדם אחר, למצבה ו/או לטיבה של הדירה ו/או לטיב הזכויות בה, לאישורים ו/או להיתרים לגבי הבנוי ו/או המצוי בה, לכל חיוב החל על הנכס ו/או בקשר לנכונותו של כל פרט ו/או מידע בקשר לדירה, בין אם ניתן לבררם בלשכת רישום המקרקעין, ברשות העירונית ו/או תכנונית ו/או ממשלתית ו/או בדירה עצמה ו/או בכל מקום אחר ובין אם לאו ואין באמור בהזמנה זו או במידע שיימסר על ידי הח"מ כדי להוות מצג כלשהו ואין להסתמך עליהם.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 17.06.18 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בנצרת בפש"ר 15060-05-12.

  

עו"ד דורון ליברט,

נאמן על נכסי אלי פרץ, ת.ז. 24048233

בפש"ר (נצרת) 15060-05-12

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת אוטובוסים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת אוטובוסים כדלקמן:

  • אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת (M3) תוצרת "מאן גרמניה" מס' רכב 5729560 ש"י 09' דגם 360HOCL.
  • אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת (M3) תוצרת "דיימלר בנץ" מס' רכב 8510658 ש"י 06' דגם OC500 RF 1836.
  • אוטובוס ציבורי לסיור (M3) תוצרת "מאן גרמניה" מס' רכב 5633960 ש"י 07' דגם 360HOCL.
  • אוטובוס ציבורי להסעה מיוחדת (M3) תוצרת "מאן גרמניה" מס' רכב 5729460 ש"י 09' דגם 360HOCL.

את האוטובוסים ניתן לראות בתיאום מראש עם משרדנו.

האוטובוסים נמכרים במצבם כפי שהם ובמקום הימצאם (AS IS WHERE IS) ואין הח"מ אחראי למצב האוטובוסים, תקינותם, תכונותיהם, שלמותם ומצבם הפיזי/מכני, חובות בגין היטלים או אגרות ככל שישנם.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 25.02.19 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח טופס ההצעה ואת נוסח הסכם המכר ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה, למכור את האוטובוסים כולם יחדיו ו/או חלק מהם וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת האוטובוסים כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בפר"ק 52103-06-18.

עו"ד אביב רונן,

בתפקידו כמנהל המיוחד של חברת אחים ברוך את ניחוח הארץ בע"מ, ח.פ 512142837 (בפירוק)

בפר"ק (חיפה) 52103-06-18

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854

 

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת קרוסלת סוסים

מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרוסלת סוסים מסוג"Merry go round 7mt"  מתוצרת חברת SBF, בקוטר 7 מטר, מס' סידורי 01.19.010T.  להלן: ("הקרוסלה"), אשר מצויה במתחם המסחרי "מבנה" בצומת גן שמואל.

הקרוסלה נמכרת במצבה כפי שהיא (AS IS) ובאחריותו הבלעדית של המציע לבדוק את טיב הקרוסלה. ואין הח"מ אחראי למצבה הפיזי/מכני של הקרוסלה.

הצעות ניתן להגיש בכתב בלבד למשרדי הח"מ שכתובתו מטה, עד ליום 31.12.18 בשעה 16:00 על גבי טופס הצעה חתום בלבד אליו יצורפו המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת הח"מ והסכם מכר חתום על ידי המציע על כל נספחיו.

ההמחאה הבנקאית תושב למציע שהצעתו לא התקבלה ואילו במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההמחאה כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

את נוסח טופס ההצעה ואת נוסח הסכם המכר ניתן לקבל על ידי משלוח פרטים, כתובת דוא"ל ומס' טלפון נייד לכתובת office@rl-adv.com או באמצעות יצירת קשר טלפוני עם משרד הח"מ.

הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי והוא רשאי לחזור בו מההזמנה להציע הצעות ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה חדשה וכן לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים, כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם.

מכירת הנכס כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה בפר"ק 71318-10-18.

 עו"ד דורון ליברט,

בתפקידו כמפרק זמני של חברת סטארטגיים בע"מ, ח.פ. 515267110

בפר"ק (חיפה) 71318-10-18

רונן, ליברט ושות' – חברת עורכי דין

הנמל 2, חיפה

טל': 04-8600853 פקס: 04-8600854